Τήρηση κανονισμών προβολής και δημοσιότητας προγραμμάτων ΕΣΠΑ

Parent Category: Σχολείο

Έγγραφη διαβεβαίωση για την τήρηση των κανονισμών προβολής και δημοσιότητας προγραμμάτων ΕΣΠΑ

 

-Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες και/ή εκπαιδευτικές ανάγκες

-Στήριξη των σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Πρόγραμμα Σπουδών

-Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση μαθητών μαθητών με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

-Ένταξη και ανάπτυξη του Σχολείου για Όλους